top of page

Disclaimer

 

 

 

Aard van de aangeboden informatie

 

Onze website is met grote zorg samengesteld. Wij leveren dan ook grote inspanningen om ervoor te zorgen dat de aangeboden informatie volledig, juist, nauwkeurig en bijgewerkt is. Indien u onjuistheden zou vaststellen, kunt u ons dit meedelen via ons contactformulier.

Aan de gegevens, zoals die op deze website worden weergegeven, kunnen geen rechten worden ontleend. Indien de op deze website vermelde gegevens afwijken van de door Madame Chichi bezorgde gedrukte versie, prevaleert laatstgenoemde.

De tekst van de algemene voorwaarden primeert steeds op de andere websiteinhoud.

 

 

 

Aansprakelijkheid

 

Het gebruik van deze website (en van de erin opgenomen informatie) gebeurt uitsluitend op uw eigen risico. Onder gebruik wordt, onder meer, verstaan: (in)laden, opvragen, bekijken, raadplegen, invullen en verzenden van formulieren, van diensten gebruik maken (bv. Informatie aanvragen) en het plegen van rechtshandelingen (bv. contract aangaan).

 

Wij zijn niet aansprakelijk voor indirecte schade, onrechtstreekse schade of gevolgschade (zoals, maar niet beperkt tot, onvolledige of onjuiste informatie, tijdsverlies, virussen, emotionele schade, verlies van een kans, dataverlies, winstderving, schade voor het beëindigen van de Website, etc.) toegebracht door de website, door het gebruik ervan of voortkomend uit de onmogelijkheid de website te kunnen raadplegen.

 

Wij spannen ons in om de website met alle redelijke middelen te beveiligen en eventuele ongemakken veroorzaakt door technische fouten zoveel als mogelijk te beperken. Wij garanderen evenwel geen ononderbroken toegang.

 

bottom of page