top of page

 Algemene voorwaarden

 

 

 

Deze algemene voorwaarden gelden vanaf 01.01.2015.

 

 

Artikel 1 – Identificatie van de verkoper, de klant en de consument

 

De Verkoper is: Suryani Six, Hammeveld 25, 3061 Leefdaal (BELGIE) - BTW BE 0897.257.819, handel drijvend onder de namen “Suryani Six Styling” en “Madame Chichi”  (hierna genoemd "de verkoper"), tel. 0032/485 62.75.94.

 

Onder Klant wordt verstaan iedere bezoeker van de internetsite of elke natuurlijke persoon of rechtspersoon die met de verkoper in een contractuele relatie van welke aard dan ook staat of komt te staan.

 

Onder consument wordt verstaan de klant zoals hierboven omschreven die natuurlijke persoon is én die handelt voor doeleinden die buiten zijn handels-, bedrijfs-, ambachts- of beroepsactiviteit vallen.

 

 

Artikel 2 – Draagwijdte

 

Deze algemene voorwaarden (hierna genoemd ‘Voorwaarden’) zijn van toepassing op de internetverkoop van artikelen uit het assortiment van de webshop van Madame Chichi (toegankelijk via de url www.madamechichi.be en aanverwante pagina’s).

 

Voor plaatsing van een bestelling dient de klant deze Voorwaarden aandachtig na te lezen.

Door plaatsing van zijn bestelling aanvaardt de klant deze Voorwaarden.

 

Indien één van deze Voorwaarden (hetzij het gehele artikel hetzij een onderdeel ervan) om welke reden dan ook onwettig of onuitvoerbaar is, zullen de overige bepalingen van kracht blijven.

 

De overeenkomst wordt gesloten in het Nederlands. De klant kan zich niet beroepen op het feit dat hij de taal niet voldoende beheerst om de niet-toepasselijkheid van één of meerdere voorwaarden in te roepen.

 

De verkoper is bevoegd gebruik te maken van tussenpersonen en andere derden bij de uitvoering van een overeenkomst met de klant. Deze Algemene Voorwaarden zijn in dat geval eveneens onverkort van toepassing.

 

 

Artikel 3 – Wijziging voorwaarden en toepasselijkheid

 

De verkoper kan te allen tijde deze Voorwaarden wijzigen. De laatste versie van de voorwaarden zijn steeds te raadplegen op de website van www.madamechichi.be. Deze voorwaarden kunnen afgedrukt of elektronisch opgeslagen worden door alle gebruikers van de website. Zolang zij gepubliceerd zijn op de website zijn deze voorwaarden van toepassing op alle aankopen die gebeuren via de genoemde website, dan wel op een andere wijze.

 

Op lopende overeenkomsten blijven steeds de voorwaarden gelden die van toepassing waren op het ogenblik van de totstandkoming van de verkoop.

Elke bestelling na de wijziging houdt een aanvaarding in door de klant van de nieuwe voorwaarden.

 

Artikel 4 – Aanbod

 

Het aanbod geldt zolang de voorraad strekt en kan te allen tijde worden gewijzigd. Afbeeldingen zijn illustratief bedoeld (en kunnen elementen bevatten die niet inbegrepen zijn in de prijs of afwijken van het artikel).

 

Het aanbod, onder welke vorm ook, wordt steeds met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld. Het is echter mogelijk dat de gegeven informatie onvolledig, te algemeen of niet up-to-date is.

 

De verkoper is in geen geval aansprakelijk voor materiële fouten, vergissingen, zet- of drukfouten, technische storingen op de website, virussen, internetfraude, onbeschikbaarheid van de website, noch voor andere oorzaken waardoor de inhoud van de website inaccuraat, ongepast, onjuist of onvolledig wordt.

 

Voor meer inlichtingen kan de klant steeds contact opnemen met de verkoper via het contactformulier onder de rubriek ‘contact’ of door een mail te sturen naar info@madamechichi.be .

 

 

Artikel 5 – Totstandkoming internetverkoop

 

Een bestelling kan enkel worden geplaatst via www.madamechichi.be.

 

De verkoop komt tot stand op het ogenblik waarop de verkoper als reactie op een bestelling van de klant, aan de klant expliciet bevestigt per e-mail dat het bestelde product zal geleverd worden. Het moment van e-mailverzending door de verkoper is hierbij doorslaggevend, en niet de voorafgaande bestelling van de klant op zichzelf.

 

De elektronische bestanden van de verkoper gelden hierbij als bewijs, voor zover de wet dit toelaat.

 

De verkoper behoudt zich het recht voor om bestellingen te weigeren in de volgende gevallen:

- bij ernstig vermoeden van rechtsmisbruik of kwade trouw van de klant

- bij uitputting van de voorraad of het niet langer beschikbaar zijn van een artikel

- bij overmacht ( onder overmacht wordt verstaan elke van haar wil onafhankelijke omstandigheid, waardoor de nakoming van haar verplichtingen jegens de klant geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd. Tot die omstandigheden behoren ondermeer stakingen, brand, bedrijfsstoringen, energiestoringen, niet of niet-tijdige levering van toeleveranciers of andere ingeschakelde derden en het ontbreken van enige van overheidswege te verkrijgen vergunning alsook storingen in een (telecommunicatie-) netwerk of verbinding of gebruikte communicatiesystemen en/of het op enig moment niet beschikbaar zijn van de internetsite.

 

 

Artikel 6 – Prijzen

 

Tenzij anders vermeld, zijn alle prijzen uitgedrukt in EURO, inclusief BTW en exclusief verzendings- of leveringskosten.

Eventuele bijkomende verzendings- of leveringskosten  en/of andere administratieve kosten, worden vermeld op www.madamechichi.be.

 

De verkoper behoudt zich het recht voor om de aangeduide prijzen te wijzigen. Indien een bestelling wordt geplaatst, geldt voor deze internetverkoop de prijs die van toepassing was op het moment van bestelling.

 

Alle aanbiedingen gelden zolang zij op de website zijn opgenomen, behoudens uitputting voorraad, overmacht of één van de omstandigheden beschreven in artikel 5, alinea 4 in fine.

 

Echter, de verkoper kan niet aan haar aanbiedingen worden gehouden indien de klant, naar termijn van redelijkheid en billijkheid en in het maatschappelijk verkeer gangbare opvattingen, had behoren te begrijpen dat de aanbieding dan wel een onderdeel daarvan een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.

 

Aanbiedingen gelden niet automatisch voor nabestellingen.

Alle communicatiekosten en andere kosten die de klant maakt om zich in verbinding met de website van de verkoper te stellen of om contact te leggen met de verkoper in het algemeen, zijn voor rekening van de klant.

 

Artikel 7 – Betaling

 

De klant kan gebruik maken van Paypal om zijn bestelling te betalen

 

De betaling dient te gebeuren voor verzending/levering van de goederen.

 

 

Artikel 8 – Eigendomsoverdracht

 

De goederen blijven eigendom van de verkoper tot de volledige betaling ervan. Het risico wegens verlies of beschadiging gaat over op de klant vanaf de inbezitname van de goederen, zijnde het moment waarop de goederen  worden afgeleverd op het adres opgegeven door de klant.

 

 

Artikel 9 – Levering van een bestelling

 

 

Producten op stock kunnen doorgaans binnen de week worden verzonden. Indien de producten niet op stock zijn, dient er rekening te worden gehouden met een leveringstermijn van 2-3 weken. Vertragingen zullen aan de klant per email of telefonisch worden gemeld.

De bovenstaande leveringstermijnen zijn indicatief en houden voor de verkoper geen enkele resultaatsverbintenis in.

 

Ingeval een besteld artikel niet voorradig is, wordt de klant eveneens per email of telefonisch op de hoogte gebracht.

 

De levering gebeurt op de volgende manier:

 

  • Via de Belgische Post – BPOST (verzending binnen België)

 

Van zodra de bestelling is klaargemaakt en de betaling werd ontvangen door de verkoper, wordt de bestelling opgestuurd met een postpakket naar een door de klant zelf gekozen adres.

 

Bestellingen worden altijd door de verkoper opgestuurd via Bpack Secur.

De levering gebeurt in principe op de volgende werkdag na aflevering op het postkantoor door de verkoper. De bovenstaande leveringstermijn is indicatief en houdt voor de verkoper geen enkele resultaatsverbintenis in.

De klant dient te tekenen voor ontvangst.

 

Bij afwezigheid kan de geadresseerde per telefoon een tweede aanbieding vragen of zijn pakket binnen de twee weken gaan afhalen (dag van aanbieding niet inbegrepen) in het Postkantoor of PostPunt, dat aangegeven zal staan op uw afwezigheidsbericht.

 

 

 

  • Internationale verzending (op aanvraag en onder voorbehoud)

 

 

Indien de klant de verzending vraagt naar een ander land dan België zal de verkoper met de klant contact opnemen om te melden of levering in het betreffende land mogelijk is, en zo ja onder welke modaliteiten (leveringstermijn, kostprijs, etc.).

             

 

 

 

De klant dient bij aflevering steeds de bestelling te controleren.

 

Alle leveringstermijnen vermeld op de website en in deze algemene voorwaarden zijn indicatief; zij verbinden de verkoper niet. Overschrijding van de vermelde termijnen geeft de klant in geen geval recht op schadevergoeding, noch het recht om de bestelling te annuleren, dan wel de overeenkomst te ontbinden, tenzij de leveringstermijn zodanig lang is dat van de klant redelijkerwijs niet kan worden verlangd dat hij de overeenkomst in stand laat. De klant is in dat geval gerechtigd de bestelling te annuleren, dan wel de overeenkomst te ontbinden voor zover dat noodzakelijk is. Eventueel reeds betaalde gelden zullen worden geretourneerd.

 

De klant is zelf verantwoordelijk voor het verstrekken van de juiste adresgegevens.  De verkoper is niet verantwoordelijk voor zendingen die kwijt zijn geraakt als gevolg van verkeerd verstrekte adresgegevens.

 

 

 

Artikel 10 – Mogelijkheid tot herroeping van de overeenkomst

 

§1 bepalingen toepasselijk op consumenten

 

De consument (zoals omschreven in artikel 1) heeft het recht om binnen de 14 kalenderdagen te rekenen vanaf de dag volgend op de dag waarop de consument het product heeft ontvangen, de verkoper op de hoogte te stellen dat hij gebruik wenst te maken van zijn herroepingsrecht, zonder dat hij daarvoor een schadevergoeding moet betalen, en zonder dat hij daarvoor een reden moet opgeven.

 

Daartoe kan de consument:

 

    Gebruikmaken van het modelformulier voor herroeping wat u hier kan vinden of

 

 

    Een andere ondubbelzinnige verklaring bezorgen waarin hij verklaart de overeenkomst te herroepen. Deze verklaring dient te worden verzonden aan:

 

Suryani Six

Hammeveld 25

3061 LEEFDAAL

België

 

OF bij verzending per e-mail:

 

info@madamechichi.be

 

Het herroepen product moet teruggestuurd worden in nieuwe toestand, in zijn oorspronkelijke verpakking, in perfecte staat en vergezeld van de originele verkoop factuur (waarvan de consument een kopie behoudt) en van een volledig ingevuld modelformulier voor herroeping-retour hetgeen bijgevoegd werd bij de bestelling of hetwelk u hier vindt.

 

De consument draagt de kosten van het terugzenden van de goederen naar de verkoper in geval van herroeping. Alle risico’s verbonden aan de retourverzending vallen ten laste van de consument.

 

Indien de consument de volledige bestelling herroept en terugstuurt, dan zal deze de prijs van de bestelling en de verzendkosten (verzending van de verkoper naar de consument) teruggestort krijgen.

Als de consument een of meerdere artikelen uit de bestelling houdt, dan krijgt deze alleen de prijs van de rest van de bestelling terug, niet de verzendkosten.

 

Elke retour waarvan de afzender niet kan geïdentificeerd worden, zal geweigerd worden. Zodra de 14 kalenderdagen verstreken zijn, is de verkoper niet meer in staat om de retour te aanvaarden, en zal de retour teruggestuurd worden naar de afzender.

 

De retour moet verstuurd worden naar het volgende adres, dat ook duidelijk vermeld staat op het retourdocument.

 

Suryani Six

Hammeveld 25

3061 LEEFDAAL

België

 

De terugbetaling gebeurt binnen 30 dagen en via PAYPAL, tenzij de consument bij het terugzenden uitdrukkelijk kiest voor een cadeaubon. Indien de oorspronkelijke betaling door de consument echter gebeurde met een cadeaubon , zal de terugbetaling steeds worden uitgevoerd via  een cadeaubon.

 

De volgende artikelen kunnen niet worden herroepen en zullen in geen geval worden teruggenomen:

  • gebruikte, bevuilde, beschadigde of onvolledige goederen

  • afgeprijsde of gesoldeerde goederen

  • volgens specificaties van de consument vervaardigde goederen

  • goederen die duidelijk voor een specifieke persoon bestemd zijn (op maat gemaakte juwelen)

 

De terugbetaling van de aankoop zal gebeuren binnen de 30 kalenderdagen na tijdige ontvangst van de retour door de verkoper indien alle voorwaarden zoals hierboven beschreven strikt voldaan zijn. De verkoper zal wachten met de terugbetaling totdat zij alle herroepen goederen heeft teruggekregen.

Het bedrag dat terugbetaald wordt zal in elk geval nooit groter zijn dan het door de consument effectief betaalde bedrag.

 

 

§2. bepalingen toepasselijk op de overige klanten (niet-consumenten)

 

De klant dient bij aflevering de bestelling te controleren. Indien deze niet aan de overeenkomst beantwoordt heeft hij het recht aan de verkoper mee te delen dat hij afziet van de aankoop binnen de 7 kalenderdagen vanaf de dag die volgt op de levering.

 

De klant die van dit recht gebruik wenst te maken, moet binnen de 7 kalenderdagen vanaf de levering de verkoper hiervan gemotiveerd in kennis stellen via een schrijven, het contactformulier op www.madamechichi.be of een e-mail. De klant dient woordelijk aan te geven dat hij/zij “gebruik maakt van zijn recht op herroeping”.

Deze verklaring dient te worden verzonden aan:

 

Suryani Six

Hammeveld 25

3061 LEEFDAAL

België

 

OF bij verzending per e-mail:

 

info@madamechichi.be

 

De klant dient tevens binnen diezelfde termijn van 7 kalenderdagen de artikelen in de oorspronkelijke, onbeschadigde staat, in de originele verpakking samen met alle toebehoren, en met de originele factuur terug te bezorgen aan de verkoper op bovenstaand adres (factuur waarvan de klant een kopie behoudt), én vergezeld van een volledig ingevuld retourdocument. Elke retour waarvan de afzender niet kan geïdentificeerd worden, zal geweigerd worden. Zodra de 7 kalenderdagen verstreken zijn, is de verkoper niet meer in staat om de retour te aanvaarden, en zal de retour teruggestuurd worden naar de afzender.

De retour moet verstuurd worden naar het volgend adres, dat ook duidelijk vermeld staat op het retourdocument.

 

Suryani Six

Hammeveld 25

3061 LEEFDAAL

België

 

De kosten en risico’s verbonden aan de retourverzending vallen ten laste van de klant.

 

De terugbetaling gebeurt binnen 30 dagen én via PAYPAL, tenzij de klant bij het terugzenden uitdrukkelijk kiest voor een cadeaubon. Indien de oorspronkelijke betaling door de klant echter gebeurde met een cadeaubon , zal de terugbetaling steeds worden uitgevoerd via  een cadeaubon.

 

Indien de oorspronkelijke betaling door de klant gebeurde via overschrijving , zal de terugbetaling ook worden uitgevoerd via  overschrijving, tenzij de klant bij het terugzenden uitdrukkelijk kiest voor een andere wijze van terugbetaling (keuze uit overschrijving of cadeaubon). De terugbetaling via overschrijving zal worden uitgevoerd via overschrijving op het bankrekeningnummer dat de klant heeft vermeld op het retourdocument.

 

 

De volgende artikelen kunnen niet worden herroepen en zullen in geen geval worden teruggenomen:

  • gebruikte, bevuilde, beschadigde of onvolledige goederen

  • afgeprijsde of gesoldeerde goederen

  • volgens specificaties van de consument vervaardigde goederen

  • goederen die duidelijk voor een specifieke persoon bestemd zijn (op maat gemaakte juwelen)

 

De terugbetaling van de aankoop zal gebeuren binnen de 30 kalenderdagen na tijdige ontvangst van de retour door de verkoper indien alle voorwaarden zoals hierboven beschreven strikt voldaan zijn. De verkoper zal wachten met de terugbetaling totdat zij alle herroepen goederen heeft teruggekregen.

Het bedrag dat terugbetaald wordt zal in elk geval nooit groter zijn dan het door de klant effectief betaalde bedrag.

 

 

 

Artikel 11 – Cadeaubonnen

 

 

Cadeaubonnen zijn 1 jaar geldig. 

 

Er kan gekozen worden voor cadeaubonnen van 25€, 50€, 75€, 100€, 125€ of 150€.

           

Cadeaubonnen worden ofwel per e-mail ( digitale bon) of met de post ( luxe papieren cadeaubon) verstuurd. Deze laatste zullen worden verstuurd met een aangetekende zending, volgens de tarieven van de Belgische post.

 

Cadeaubonnen kunnen niet geretourneerd of geruild worden voor contant geld of andere vormen van betaling, ook niet gedeeltelijk.

 

Indien een cadeaubon slechts gedeeltelijk wordt opgebruikt, dan ontvangt de klant een nieuwe cadeaubon voor het resterende bedrag. Indien het bedrag van de volledige aankoop hoger is dan de waarde van de cadeaubon, dan dient de klant het resterende bedrag te betalen via Paypal.

           

Cadeaubonnen worden naar de klant verzonden zodra de bestelling is geplaatst en de betaling is bevestigd.

                         

Madame Chichi kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor de levering van een cadeaubon via e-mail op een onbestaand of foutief e-mailadres of op een verkeerd adres. De klant dient er zich van te vergewissen dat de door hem ingevoerde informatie  zorgvuldig is gecontroleerd en correct is.

                       

Madame Chichi kan eveneens niet verantwoordelijk gesteld worden voor cadeaubonnen die zonder  toestemming van de klant gestolen, doorverkocht, vernietigd, verloren of gebruikt worden.

 

 

 

Artikel 12 – munteenheid

 

De goederen worden betaald en terugbetaald in EURO. De verkoper staat niet in voor eventuele wijzigingen in wisselkoers van de munteenheid waarvan de klant gebruik maakt ten aanzien van de EURO. Eventuele koerswijzigingen kunnen nooit in het nadeel van de verkoper uitwerking hebben.

 

 

 

Artikel 13 – Garantie

 

De verkoper geeft een garantie van 6 maanden na factuurdatum voor defecten aan onderdelen die zich voordoen bij een normaal privégebruik en rekening houdende met onderstaande bepalingen.

 

Gedurende de voormelde periode verbindt de verkoper zich ertoe het defecte artikel (of onderdeel ervan) kosteloos te vervangen of te herstellen. De verkoper behoudt zich het recht voor om het artikel om te ruilen indien de herstelkosten buiten verhouding zijn, of indien herstelling onmogelijk is.

 

De garantie is niet van toepassing op:

      -  defecten die ontstaan ten gevolge van ongelukken, opzet, nalatigheid, gebruik van het artikel in strijd met het doel waarvoor het ontworpen werd; 

      -  defecten veroorzaakt door het niet naleven van de gebruiksinstructies, hardhandig gebruik, slecht onderhoud, abnormaal, commercieel, professioneel of incorrect gebruik.

      - defecten die ontstaan ten gevolge van val, verlies, brand, overstroming, natuurrampen, algemene situaties van overmacht 

       

Deze garantie geldt niet in het geval er sprake is van slijtage en deze als normaal kan worden beschouwd, noch in het geval van het verkleuren van metalen onderdelen daar deze verkleuring natuurlijk is en afhangt  van de zuurtegraad van de huid van de klant.

 

Indien de aangekochte artikelen echter na verloop van tijd een defect vertonen is het altijd mogelijk om de verkoper te contacteren om te kijken of het product eenvoudig kan hersteld worden. Indien de garantietermijn verstreken is of het defect/de schade niet onder garantie valt, kan er door de klant aan de verkoper een herstelling tegen betaling  worden aangevraagd (de herstellingsprijs is ter beoordeling van de verkoper).

 

De toepasselijkheid van de garantie is ter beoordeling van de verkoper.

 

De verkoper is nooit gehouden tot betaling van enige schadevergoeding aan de klant of anderen, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld aan de kant van Madame Chichi.

De verkoper is nooit aansprakelijk voor gevolg- of bedrijfsschade, indirecte schade en winst- of omzetderving.

 

Indien ,om welke reden dan ook, schadevergoeding is verschuldigd door de verkoper, dan zal deze nooit hoger zijn dan een bedrag gelijk aan de factuurwaarde met betrekking tot het product of de dienst waardoor de schade is veroorzaakt.

 

De factuur geldt als garantiedocument. Om een beroep te doen op de garantie, moet de klant de originele factuur ( of de kopie hiervan in geval de originele factuur werd  mee geretourneerd met een deel van de bestelling) kunnen voorleggen. De garantie is niet overdraagbaar.

De garantie vangt aan op de factuurdatum.

 

 

Artikel 14 – Klachten

 

Elke zichtbare beschadiging en/of kwalitatieve tekortkoming van de artikelen of elke andere tekortkoming bij de levering, moet ONMIDDELLIJK worden gemeld aan de verkoper en dit via email of het contactformulier, op straffe van verval van alle rechten van de klant.

 

Voor klachten in verband met de bestelling, kan de klant de koper contacteren via het contactformulier op www.madamechichi.be (onder de rubriek ‘contacteer ons’) of via email.

 

 

Artikel 15 – Gegevensbeleid - Privacy

 

De verkoper respecteert de privacy van alle bezoekers en gebruikers van de website. De persoonlijke gegevens worden beheerd en gebruikt volledig conform de bepalingen van de Belgische wet op de privacy van 8 december 1992 op de bescherming van de persoonlijke levenssfeer.

 

De persoonsgegevens van de klant worden gebruikt om een bevestigingse-mail te zenden en/of om de aangekochte producten naar het gekozen adres te verzenden.

De persoonsgegevens van de klant worden enkel binnen de onderneming van de verkoper gebruikt en worden geenszins aan derden doorgespeeld. De verkoper gebruikt deze gegevens ook voor haar klantenbestand, voor klantenservice, voor prospectie, marketingdoeleinden en opvolging van schadegevallen.

 

De klant heeft het recht om zijn gegevens in te kijken en in voorkomend geval aan te passen. In dit geval dient de klant een gedateerd en ondertekend verzoek, vergezeld van een recto verso kopie van zijn identiteitskaart te bezorgen, aan de verkoper, Suryani Six, Hammeveld 25, 3061 Leefdaal, BELGIE.

 

Als de klant GEEN commerciële prospectie van de verkoper wenst te ontvangen, dan kan hij dit laten weten per email gericht aan info@madamechichi.be   .

 

 

Artikel 16 – Intellectuele eigendom

 

De inhoud van deze site, met inbegrip van de merken, logo’s, tekeningen, data, product- of bedrijfsnamen, teksten, beelden e.d. zijn beschermd door intellectuele eigendomsrechten en behoren toe aan de verkoper of aan derden.

 

Onder intellectuele eigendomsrechten worden verstaan : octrooi-, auteurs-, merk-, tekeningen- en modellenrechten, handelsnamen en andere intellectuele eigendomsrechten, waaronder tevens begrepen, al dan niet octrooibare technische en/of commerciële know how, methoden en concepten.

 

De inhoud van deze site mag slechts voor eigen en niet-commercieel gebruik weergegeven en afgedrukt worden.

 

Bij miskenning van de intellectuele rechten of de andere rechten van de verkoper, verbindt de klant zich ertoe de verkoper te vergoeden en de verkoper te vrijwaren tegen alle aanspraken of vorderingen.

 

 

Artikel 17 – Bewijs

 

De klant aanvaardt elektronische bewijsvoering (e-mails en back-ups).

 

 

Artikel 18 – Toepasselijk recht – Bevoegde rechter

 

De Voorwaarden worden beheerst door het Belgische recht. In geval van betwistingen zijn uitsluitend de rechtbanken van Leuven bevoegd.

bottom of page